عملکرد گیاه پاره پاره کننده

داروﻳﻲ ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﺄﺛ

اي اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و اﻟﮕﻮي ﻛﺎﺷﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺬر و ﻣﻮﺳﻴﻼژ در ﺗـﺮاﻛﻢ. 80 ... ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘـﺎره. اي .... ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ.

أعرف أكثر

(Vigna unguiculata L.) Under Water Deficit at Poddi - SID

Archive of SID. 14. ﺷﻜﺎري و ﻫﻤﻜﺎران. –. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮاﻳﻤﻴﻨﮓ ﺑﺬر ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟ. ﺴﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﭘﺎره. اي ﺻﻔﺎت ... ﮔﻴـﺎه. ﭘـﻴﺶ. آﻳـﺪ و. ﺧ. ﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑ. ﻪ. وﺟﻮد آورد . از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮد آب. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ... ن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه. ي. رﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ. ).3(. اﻳﻦ ﻣﺎده در ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ. (. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم ﺑﺮ. ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ. ).

أعرف أكثر

Untitled - جهاد کشاورزی فریدن

گياﻩ، نقش ايﻦ عناصر در طول دورﻩ رشدﯼ گياﻩ و همﭽنيﻦ چگونگﯽ. تشخيﺺ ﮐمبود و بيشبود ..... شدﻩ در نوﮎ. دمبرﮒ ايﺠاد مﯽ شود و همﭽنيﻦ حاشيه برﮒ نامنﻈم و ﭘارﻩ ﭘارﻩ مﯽ شود.

أعرف أكثر

رقم آرمان می نخود د نی پروتئ زان ی عملکرد و م ی بر عملکرد و اجزا ی لی تکم

عملکرد گیاه نخود در واحد سطح در ایران. 155 ..... به گلبول های قرمز و پاره شدن احتمالی غشای این سلول ها صورت میگیرد و سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند .... هــدف از ایــن پــژوهش رســیدن بــه مناســب تــرین غلظــت و تنظــیم کننــده رشــد جهــت.

أعرف أكثر

اصل مقاله (2001 K) - نشریه پژوهش های کاربردی زراعی

عوامل محدود کننده عملکرد عدس و بسیاری از گیاهان زراعی دیگر در. پاره ای از شرایط اقلیمی ایران به خصوص سیستان و بلوچستان است. هدف. از اجرای این آزمایش بررسی...

أعرف أكثر

مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت

میزان آسیب‌پذیری ریشه و نحوه عملکرد آن نه تنها تعیین کننده دوام و پایداری گیاه در ... را با احتیاط از گلدان خارج کرده، بطوریکه ریشه گیاه آسیب نبیند و پاره نشود.

أعرف أكثر

گندم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است. ... بدین ترتیب جدار حبابهای هوای داخل خمیر زود پاره نشده و بالنتیجه نان حجم ... اصولاً میزان عملکرد گندم در شرایط دیم (آبیاری با باران)، در خاکهای ریز بافت بیشتر است.

أعرف أكثر

اثر تنش خشكي بر عملكرد دانه و برخي صفات مورفولوژيك درلاينهاي ...

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ و ﺑـﺪون ﺗﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮدن ﭘﺪاﻧﻜﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺠـﺪد ﻣـﻮاد و ch ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ، در ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ...

أعرف أكثر

اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی - سازمان پارکها و فضای سبز تهران

18 ا کتبر 2016 ... اکوسیستم، عبارت است از مجموعه عملکرد عوامل زنده و غیرزنده که با همدیگر در .... ب- تله های جلب کننده: شامل تله های نوری، پناهگاهی، فرومونی و طعمه ای می باشد .... زاد و ولد، نوع گیاهان و شرایط جغرافیایی منطقه پایه ریزی می شود و در پاره ای...

أعرف أكثر

علوم گیاهان زراعی ایران

علوم گیاهان زراعی ایران (IJFCS) ... مطالعۀ صفات فنولوژیک و ارتباط آنها با پتانسیل عملکرد در گندم · بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی و تعیین ... پایگاه‌های نمایه کننده...

أعرف أكثر