قطعات ریخته شده

ریخته گری - ممتاز پمپ

بی شک یکی از مهمترین بخش های تولید، صنعت ریخته گری است که به عبارتی صنعت ... کلیه قطعات ریخته شده پس از انجام تست های لازم واخذ گواهینامه های مربوط وارد...

أعرف أكثر

قطعات ریخته گری و ماشین کاری - گروه قطعات خودرو عظام - بزرگترین ...

فرآیند ریخته گری یکی از روش های ساخت قطعات می باشد که در آن یک ماده (فلز) مذاب داخل یک قالب (شامل حفرۀ توخالی به شکل قطعۀ موردنظر) ریخته شده تا به مرور سرد و در...

أعرف أكثر

ریخته‌گری دقیق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ریخته گری دقیق، فرایند دقیقی برای ساخت قطعات فلزی از هر نوع آلیاژی است و ... نخستین و شناخته شده‌ترین متنی که فرایند ریخته گری دقیق در آن شرح داده شده...

أعرف أكثر

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي - دانشگاه علم و صنعت

)2. ﺳﻄﺢ ﺷﻤﺶ از آﺧﺎل، ﺳﺮﺑﺎره و ﻣﮏ ﻫﺎي ﮔـﺎزي. ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . )3. اﻧﺠﻤﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧـﺘﻼف ﺳـﻄﺢ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ. ﻧﺒـﻮده و در ﺟﺮﯾـﺎن ﻧـﻮرد،ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ ﺿـﺨﺎﻣﺖ. ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ در ﻗﻄﻌﻪ ﻣـ.

أعرف أكثر

ﻋﯿﻮب ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي - دانشگاه علم و صنعت

ﻗﻄﻌﺎت. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﻣﮏ ﮔﺎزي. ﺳﺮد ﺟﻮﺷﯽ. ﭘﻠﯿﺴﻪ. آﺧﺎل اﮐﺴﯿﺪي و ﺳﺮﺑﺎره اي. ﺗﺮك ﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ... ﺷﺪه. اﻣﺎ. دﻣﺎي. آن. ﻫﻨﻮز. ﺑﺎﻻ. ﺑﻮده. و. اﺳﺘﺤﮑ. ﺎم. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. آن. ﭘﺎﯾﯿﻦ. اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد. ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ. اﯾﺠﺎد. روش. ﻫﺎي.

أعرف أكثر

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات Metal Casting

EMU - Manufacturing Technology. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ▫. ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ. : ▫. ﻏﻠﺘﮑﻬﺎي ﻧﻮرد، ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺮﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﭼ. ﺮخ. ﻗﻄﺎر، ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي اﺑﺰار، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ..... ▫. ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ.

أعرف أكثر

ریخته‌گری تحت فشار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی از مزایای این روش، تولید قطعات بسیار نازک و همچنین با استحکام بسیار زیاد ... ریخته‌گری تحت فشار بر اساس نیروی فشار اعمال شده به دو دسته تقسیم می‌شود:.

أعرف أكثر

٣ ﺻﻔﺤﻪ ١٣٩٣ ٣١/٢/ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ٢٠١٥٨ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺭ

6 مه 2014 ... ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺋﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﺭﺑﻴﻌﻲ. ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮﻱ (ﻗﻄﻌﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ. ﺭﻳﺰﻱ).

أعرف أكثر

معرفی فرآیند تولید ریخته گری | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره ...

اگر قطعه دارای حفره باشد قالبهای مجزایی به نام ماهیچه ساخته شده و در داخل فضای باقیمانده مدل قرار می گیرد که در این صورت فضای بین حفره قالب و ماهیچه ریخته گری می...

أعرف أكثر

ریخته‌گری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این روش قدیمی‌ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. ... ریخته گری با قالب ماسه ای: اغلب تولید قطعات ریختگی در ماسه انجام می شود. ریخته...

أعرف أكثر